Polityka prywatności

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
PAUZZA Anna Czapiewska ul. Szczecińska 38 75-137 Koszalin NIP: PL 842 152 66 89 REGON: 770982544 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Przestrzeganie zasad ochrony danych w Pauzza Anna Czapiewska nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Sylwia Adamczyk , z którym można się skontaktować pisząc wiadomość na adres sylwia.adamczyk@pauzza.pl lub tel. 537-998-938.

W każdym czasie masz prawo dostępu do danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.

W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.

Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: sylwia.adamczyk@pauzza.pl lub pisemnie na ww. adres Administratora

Jako Administrator Twoich danych osobowych:

*Przetwarzamy je tylko w takim zakresie, w jakim wyrażasz na to zgodę lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
*Twoje dane przetwarzamy w szczególności w celu: zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji i zwrotu, przesyłania Ci informacji handlowych i marketingowych dotyczących sklepu: pauzza.pl, prezentowania Ci reklam, udzielania odpowiedzi na pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami, celach księgowych i podatkowych.
*Przetwarzamy następujące kategorie danych:
-imię, nazwisko, adres email, adres, numer telefonu, nr IP, numer konta bankowego, numer zamówienia – w celu zawarcia i wykonania umowy
-imię, nazwisko, adres email – w celach marketingowych
-imię i nazwisko,adres,numer telefonu,adres e-mail,NIP,numer konta bankowego-Prowadzenie postępowań związanych z reklamacjami lub odstąpieniami od umów.

*Korespondencja między nami związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów. Nie przetwarzamy Twojego adresu email wynikającego z korespondencji w celu innym niż komunikacja w celu realizacja zgłoszenia.
*Nie przekazujemy Twoich danych innym administratorom.
*Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych.
*Nie uzależniamy możliwości zawarcia umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
*Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Twoich danych przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
*W każdym czasie masz prawo dostępu do Twoich danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.
*W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.
*Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
*Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: sklep@pauzza.pl lub pisemnie na ww. adres Administratora
*Jeśli masz w naszym sklepie konto, możemy je w każdej chwili usunąć na Twoje żądanie.
*Nie będziemy profilować Twoich danych .
*W związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy sprzedaży będziemy przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do jej wykonania przez okres do 6 miesięcy od okresu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży.
*W celach marketingowych korzystamy z usług podmiotów trzecich (Google, Facebook), które stosują w sklepie pauzza.pl pliki cookies.
*Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Środki techniczne i Twoje obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Twoich danych, w szczególności połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem sklep@pauzza.pl

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Dane w ramach zawarcia umowy sprzedaży przetwarzamy przez czas trwania umowy będącej podstawą Twojego zamówienia , w tym do czasu Twojej rezygnacji . Jeżeli zdecydujesz się zrezygnować , Twoje dane usuniemy w terminie 30 dni od dnia przekazania nam tej informacji – to czas operacyjny potrzebny nam na prawidłowe usunięcie danych z naszych baz. W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ww. regulaminy zostały odpowiednio zaktualizowane. Zmiany obowiązują od 25 maja 2018 r. i nie mają wpływu na korzystanie z serwisów czy zakupów internetowych.

Pytania i zastrzeżenia

Możesz skontaktować się z nami na wiele sposobów, tj.: listownie: Pauzza Anna Czapiewska ul. Szczecińska 38 75-137 Koszalin e-mailem na adres: sklep@pauzza.pl

telefonicznie pod numerem 668-12-12-15